OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1B/00121654/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 marca 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: UCR Technika Sp. z o.o., położonej: 85-825 Bydgoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00121654/0.

Nieruchomość gruntowa, działka ewidencyjna nr 7/70 o powierzchni 0,3887 ha, będąca własnością Skarbu Państwa oddana w użytkowanie wieczyste spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca częścią Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Przedmiotowa nieruchomość położona na styku dwóch obszarów oznaczonych symbolami A36P (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) oraz 2KDWp (treny dróg wewnętrznych) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo-Park Technologiczny w Bydgoszczy. Działka tworzy kontur regularny zbliżony do trapezu, położona na płaskim terenie, uzbrojona.

Na działce znajduje się wybudowany w roku 1979 2-kondygnacyjny budynek (oznaczony nr inwent. 1680) stanowiący własność użytkownika wieczystego, niepodpiwniczony o funkcji biurowej w części parterowej z częścią warsztatową oraz techniczną. Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z pomiarami w dniu oględzin 863,70 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 1 052 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 701 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 105 200,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 03.03.2020 r. Postąpienie o 7 100,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

38 1020 5011 0000 9102 0181 0555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: