OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 66-003 Zabór, Przytok, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00001402/1 o powierzchni 4 800 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.

 

Suma oszacowania wynosi 60 333,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 222,22 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 033,33 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: