OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr NKW: BY1B/00110604/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: 85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 30/2, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: BY1B/00110604/5.

Lokal mieszkalny obejmuje połowę budynku mieszkalnego – cały poziom od piwnic, parteru i poddasza o pow. mieszkalnej 65,8 m2 oraz pow. pom. strychowych 21,3 m2 i piwnicznych 27,1 m2. Budynek gospodarczy został rozebrany. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w roku 1910 r. Stan techniczny budynku w dostatecznym stanie technicznym o solidnej konstrukcji i wykonawstwie (elewacja po remoncie w części obejmującej lokal nr 2). Stan techniczny mieszkania dość dobry o typowym standardzie wykończenia; ogrzewanie lokalu grzejnikami konwektorowymi z piecem na paliwo stałe z zasobnikiem; ciepła woda z bojlera elektrycznego. Z lokalem związany jest udział w gruncie, przy czym użytkowanie wieczyste gruntu przekształcono na prawo jego własności (zapis w KW z dniem 25.11.2019 r.).

 

Suma oszacowania wynosi 248 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 18.02.2020 r. Postąpienie o 1 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

38 1020 5011 0000 9102 0181 0555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: