OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1E/00001485/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakub Łukasz Gołębiewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w: Sąd Rejonowy w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 21, sala nr 314, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka gruntu nr 13 o pow. 0,44 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym zrealizowanym w roku 1825 o powierzchni zabudowy 113 m2 i budynkiem gospodarczym z roku 1952, jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 90 m2. Ogólny stan techniczny zabudowań określono jako niski.

Obiekt zamieszkały przez właściciela oraz dwie osoby uprawnione z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego – dożywotnia i nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawne korzystania z całego budynku na rzecz dwóch osób urodzonych w roku 1933 i 1931.

Na nieruchomości ciąży również służebność przejazdu i przechodu do linii elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia na rzecz Energa - Operator S.A.

Nieruchomość należy do dłużnika: (…),

położonej: 82-300 Elbląg, Pasieki 1/.,

dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1E/00001485/3].

Suma oszacowania (z uwzględnieniem służebności dożywotniego zamieszkiwania) wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wykładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

85 1600 1462 1834 4103 1000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz na 7 dni przed przetargiem przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21/. pok. Sekretariacie IX Wydziału Cywilnego, oraz w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Ujawnione w dziale III służebności (prawo dożywotniego zamieszkania i prawo przejazdu i przechodu do linii elektrycznych) przechodzą na nabywcę nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze, wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: