OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 lutego2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127 95-200 PABIANICE w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Wiejska 72 i ul. Skośna 4, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze LD1P/00049317/7 i LD1P/00024187/5, tworzącymi całość gospodarczą. Działki nr 166/5 o pow. 0,0266 ha i nr 170/4 o pow. 0,1487/ha są nieruchomościami niezabudowanymi, nieogrodzonymi, nieutwardzonymi, porośniętymi roślinnością; posiadają ograniczony dostęp do drogi publicznej; położone są przy ul. Wiejskiej będącej lokalną drogą publiczną; dostęp dz. nr 166/5 do ul. Wiejskiej ogranicza dz. nr 166/3 oznaczona w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako pas drogowy faktycznie pozostający niezagospodarowany; dz.nr 170/4 ma ograniczony dostęp do drogi publicznej przez działki nr 166/5 i 166/3, dz. nr 170/4 przylega na całej swojej długości do dz. nr 170/7.

 

Suma oszacowania wynosi 161 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790.

 

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: