OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

 

18 lutego 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie Zapowiednia, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie. Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 47 o powierzchni 1,5900 ha. Nieruchomość położona na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium działka przeznaczona pod rolniczą przestrzeń produkcyjną. Dla powyższej nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00041512/9 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działka gruntu niezabudowana o kształcie regularny – prostokąt oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Teren bez ogrodzenia i utwardzeń. Działka częściowo porośnięta drzewami i krzewami. Obszar o słabych klasach bonitacyjnych (głównie VI). Przez teren działki przebiegają linie energetyczne i posadowione są słupy energetyczne. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: energii elektrycznej, wodociągowe. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej; położonej: 62-310 Pyzdry, Zapowiednia, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KN1S/00041512/9].

 

Suma oszacowania wynosi 32 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 200,00 zł.

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: