OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

 

18 lutego 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 966 o powierzchni 0,5323 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym. Aktualnie w budynku znajduje się sala restauracyjna wraz z zapleczem i pokojami noclegowymi. Nieruchomość położona na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium działka przeznaczona pod strefą zurbanizowaną o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 966 położona w Orchowie przy ul. Kościuszki. Działka zabudowana budynkiem usługowym (aktualnie sala restauracyjna), częściowo uprawiana rolniczo. Działka gruntu ma kształt zbliżony do regularnego oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka częściowo ogrodzona płotem z przęseł stalowych na słupkach murowanych z klinkieru oraz płotem z siatki na słupkach stalowych. Nieruchomość zagospodarowana z licznymi nasadzeniami ozdobnymi oraz elementami małej architektury. Teren działki stanowi nawierzchnia gruntowa wraz z utwardzeniami z kostki brukowej. Przez teren działki przebiega linia energetyczna. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: energii elektrycznej, wodociągowe, telefoniczne. Nieruchomość posiada prawidłowy dostęp do drogi publicznej, dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Na nieruchomości znajduje się budynek usługowy, częściowo piętrowy, częściowo parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolno stojącej. Na dzień wyceny w budynku prowadzona jest działalność związana z gastronomią (sala restauracyjna wraz z zapleczem i pokojami noclegowymi). Powierzchnia użytkowa: 788,27 m2. Technologia budowy tradycyjna. Konstrukcja budynku: fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne murowane, strop i schody żelbetowe, dach konstrukcja drewniana, pokrycie dachu blacha dachówko podobna, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana i PCV. Elementy wykończenia -ściany malowane emulsyjnie, glazura, tapeta, podłogi – terakota i panele. Wyposażenie w instalacje: wodociąg – sieć gminna, kanalizacja sanitarna – szambo centralne, ogrzewanie – piec węglowo miałowy. Budynek w dobrym stanie technicznym. Budynek o systematycznie prowadzonej gospodarce remontowej, większość elementów nie wykazuje widocznego zużycia. Mogą występować nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania, szczególnie mechaniczne.

Położonej: 62-436 Orchowo, Orchowo, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00039981/0 [NKW: KN1S/00039981/0].

Suma oszacowania wynosi 1 386 210,00zł (brutto) 1 127 000,00zł (netto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 924 140,00zł (brutto) 751 333,33 zł (netto).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 621,00 zł.

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Położenie: