OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 1013 6 kpc, w zw. z art. 864 kpc, że w dniu

 

26 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej, ul. Piłsudskiego 14, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Tokarnia, składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 31, 62, 72, 139, 152, 162, 173, 212, 224, 234 oraz 267. Działka nr 31 o pow. 0,24 ha wg rejestru gruntów użytkowana częściowo jako lasy klasy IV oraz częściowo jako łąki trwałe klasy VI. Działka nr 62 o pow. 0,12 ha, wg rejestru gruntów w całości użytkowana jako lasy klasy IV. Działka nr 139 o pow. 0,05 ha, wg rejestru gruntów użytkowana częściowo jako lasy klasy IV (0,04 ha), częściowo jako pastwiska trwałe klasy IV (0,01 ha). Działka nr 152 o pow. 0,05 ha, wg rejestru gruntów użytkowana częściowo jako pastwiska trwałe klasy V (0,01 ha) oraz częściowo jako las klasy IV (0,04 ha). Działka nr 162 o pow. 0,14 ha, wg rejestru gruntów użytkowana częściowo jako grunty rolne klasy (0,09 ha) i klasy IV (0,03 ha), częściowo jako lasy klasy IV (0,02 ha). Działka nr 72 o pow. 0,12 ha, wg ewidencji gruntów w całości użytkowana jako grunty orne. Działka nr 173 o pow. 0,05 ha, wg ewidencji gruntów w całości użytkowana jako łąki trwałe klasy VI. Działka nr 212 o pow. 0,03 ha, wg rejestru gruntów użytkowana w całości jako pastwiska trwałe klasy IV. Działka 224 o pow. 0,06 ha, wg rejestru gruntów użytkowana w całości jako grunty rolne klasy V. Działka nr 234 o pow. 0,03 ha, wg rejestru gruntów użytkowana w całości jako grunty rolne klasy V. Działka nr 267 o powierzchni 0,06 ha, wg rejestru gruntów użytkowana w całości jako grunty rolne klasy V. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00058842/6.

 

Działka:

Kwota oszacowania:

Kwota wywołania:

 

nr 31

13 500,00 zł

10 125,00 zł 

 

nr 62

5 300,00 zł

3 975,00 zł 

 

nr 139

2 700,00 zł

2 025,00 zł 

 

nr 152

2 700,00 zł

2 025,00 zł 

 

nr 72

7 200,00 zł

5 400,00 zł 

 

nr 162

8 000,00 zł

6 000,00 zł 

 

nr 173

700,00 zł

525,00 zł 

 

nr 212

2 500,00 zł

1 875,00 zł 

 

nr 224

4 800,00 zł

3 600,00 zł 

 

nr 234

2 600,00 zł

1 950,00 zł 

 

nr 267

5 900,00 zł

4 425,00 zł 

 

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Nieruchomość spełnia warunki do uznania jej jako nieruchomości rolnej w rozumieniu ust. z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej z dniem 30.04.2016 roku przez ust. z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz.585). W związku z przepisami znowelizowanej ustawy w przypadku nabywania nieruchomości w drodze egzekucji nie znajdują zastosowania ograniczenia w nabywaniu ich przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art. 4 cytowanej ww. ustawy Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: