OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KA1K/00060089/7 i KA1K/00080781/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 stycznia 2020 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach mającego siedzibę przy Katowice, Warszawska 45, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowych należących do dłużnika: Hurtownia „Mikołaj” K. Flasza, B. Kościelny Sp.J., położonej: 40-067 Katowice, Kamienna 4, dla których Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KA1K/00060089/7] oraz [NKW: KA1K/00080781/4].

 

Suma oszacowania wynosi 1 179 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 884 295,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 117 906,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Katowicach, ul. Mickiewicza 18 1050 1214 1000 0023 6024 0838

tak aby wpłacona rękojmia znalazła się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu 28 stycznia 2020 r. od godz.12:00 do godz.13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Położenie: