OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 3 o pow. 47,90 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i oddzielnego WC, położony na I piętrze, pięciokondygnacyjnego budynku położonego w miejscowości: Tarnów, przy ul. Urwana 6 A, nie posiadającego założonej księgi wieczystej, znajdującego się w zasobach Tamowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14, stanowiącej własność dłużników: (…).

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 144 270,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 108 202,50 zł

(słownie: sto osiem tysięcy dwieście dwa złote 50/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, tj. kwocie 14 427,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i położenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można oglądać w dniu 28.01.2020 r. oraz 30.01.2020 r. w godz. 11:00-12:00. Natomiast operat szacunkowy ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: