OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza nr I w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 lutego 2020 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 155 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Warszowice, posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o numerze: GL1J/00045416/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 115 639,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 86 730,00 zł.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa składająca się z  – działki o nr 3934/91 o pow. 6 810,00 m2 niezabudowanej oraz z działki nr 4290/354 o pow. 3 500,00 m2, która zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania może być przeznaczona na cele mieszkaniowe z zastrzeżeniem, że muszą one służyć celom gospodarki rolnej. Działki położone w miejscowości Warszowice w rejonie ul. Borki oraz Warszowice w rejonie ul. Boryńskiej.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości w wysokości 11 563,90 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji  w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: