OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 lutego 2020 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 1871 o pow. 0,8900 ha – zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. użyt. 91,0 m2 i o pow. użyt. 87,2 m2 oraz budynkami gospodarczymi tj. murowany garaż o pow. ok. 17,5 m2, murowany budynek byłej stajni o pow. ok. 48,0 m2, murowana piwnica o pow. ok. 25,0 m2, murowano-drewnianym budynek stodoły o pow. ok. 85,5 m2, położonej w miejscowości: Wola Radłowska, gm. Radłów, posiadającej założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00104111/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 199 725,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 149 793,75 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 75/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwocie 19 972,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniach 23.01.2020 r. oraz 28.01.2020 r. w godz. od 10:00 do 11:00.

Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: