OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-553 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 marca 2020 r. o godz. 14:00

 

w sali nr B-138 Sądu Rejonowego dla  Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: udział nr 2 w wysokości 12/120 części w działce nr 826/9, położonej w Michałowicach o powierzchni 0,0671 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Słomnikach o numerze: KR1S/00014223/7, stanowiący własność:  (…).   

 

Nieruchomość – udział nr 2 w wysokości 12/120 części w działce nr 826/9 oszacowany jest na kwotę: 17 400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta 00/100 zł).  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 13 050,00 (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt 00/100 zł).  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania licytowanej nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

09 8619 0006 0030 0325 8081 0013.

Nieruchomość można oglądać w dniu 4.03.2020 r. w godz. od 13:00 do 14:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 5.03.2020 r.  

Akta egzekucyjne sprawy można przeglądać w sekretariacie Wydziału VI Cywilnego (sygn. akt  VI Co 1258/14/s) od dnia 9.03.2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.     

 

Położenie: