OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 lutego 2020 r. o godz. 14:00

 

sala 18.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Marszowice, tj. na działce nr 345/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczony numerem porządkowym 191. Budynek zrealizowany w latach 90. XX wieku, parterowy z użytkowym poddaszem. Na poziomie parteru znajdują się następujące pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wiatrołap, komunikacja, kotłownia. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 79,66 m2. Na poddaszu znajdują się następujące pomieszczenia: cztery pokoje, łazienka, komunikacja. Powierzchnia użytkowa poddasza wynosi 63,94m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi: 143,60 m2. Teren działki płaski, nieogrodzony, częściowo utwardzony, częściowo porośnięty trawą oraz krzewami ozdobnymi. Na działce znajduje się budynek gospodarczo-garażowy o konstrukcji blaszanej niezwiązany trwale z gruntem. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp i dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość stanowi własność dłużników i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR2Y/00015727/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 387 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 290 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. ( Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: