OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1B/00038709/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową rolną zlokalizowaną na działce nr 45 o powierzchni 1,0536 ha. Działka niezabudowana, o przeznaczeniu rolnym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 175. Działka nieuprawiana rolniczo, zarośnięta chwastami oraz drzewami. Działka nieogrodzona. Kształt działki regularny wynikający z podziału geodezyjnego. Działka nieuzbrojona. Rodzaje użytków Lz - 0,1986 ha, ŁIV - 0,8055 ha, N - 0,0360 ha, W - 0,0135 ha należącej do dłużnika: (…), położonej: 14-530 Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1B/00038709/5].

 

Suma oszacowania wynosi 26 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 20 025,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 2 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O/Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 2a ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo inny podmiot – za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości – oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze a dla innych podmiotów – zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat Wydziału Cywilnego pod sygn. I Co 38/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: