OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LD1M/00217405/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Karolina Czubak-Stężycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 lutego 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…),

położonego: 93-129 Łódź, Zarzewska 53/61/274, Łódź,

dla którego XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00217405/7 [NKW: LD1M/00217405/7].

 

Suma oszacowania wynosi 207 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 592,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala-Departament Obsługi Rozliczeń

65 1050 0099 6185 0000 2148 2013

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: