OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 lutego 2020 r. o godz. 13:15

 

w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice, przy ul. Pocztowej 91, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00052963/1, opisanej jako: nieruchomość gruntowa, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, PASTWISKA TRWAŁE PGR 459/16 I PGR 459/17 ZABUDOWANE BUDYNKIEM MIESZKALNYM O POW. 114,00 M2, dz. nr 459/16 o pow. 0,0368 HA, dz. nr 459/17 o pow. 0,2881 HA. Łączna pow. 0,3249 HA. Dz. 459/17 zabudowana jest 2 budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym murowanym i mieszkalno-gospodarczym murowanym, dz. 459/16 stanowi drogę dojazdową. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są w obszarze oznaczonym J.148.M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 311 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 207 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 31 150,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: