OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 71488/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Piotr Nawrotkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 stycznia 2020 r. o godz. 8:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 4 w sali nr V, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej grunty orne o pow. 2,2284 ha, należącej do dłużnika: (…), położonej: 97-425 Zelów, Bocianicha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 71488/4 [NKW: PT1B/00071488/4].

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 249, obręb 1 Bocianicha, gmina Zelów. Działka ta stanowi grunty orne bez zabudowy, ma powierzchnię 2,2284 ha, jest niezabudowana.

 

Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o średniej szerokości przy drodze ok. 53 m. Przez działkę przebiega linia energetyczna 15 kV. Wjazd na działkę odbywa się od strony północno-wschodniej.

Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, stanowi nieużytkowany grunt rolny. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolne.

Granice nieruchomości:

- północ: działka 238 (droga); południe: działka 250; północny-zachód: działka nr 301 (droga); północny-wschód: działka nr 240.

 

Suma oszacowania wynosi 28 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 233,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 885,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala – Departament Obsługi Rozliczeń

80 1050 0161 5269 0000 2014 8918

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: