OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak ogłasza, że

 

27 lutego 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 27,9 m2, składający się z pokoju i kuchni, położony w miejscowości Łojowice 48/1, gmina Wiązów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, usytuowany na działce gruntu oznaczonej geodezyjnie 211/2 (AM-1) o pow. 409 m2, dla lokalu Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00020569/0 wraz z udziałem w częściach wspólnych i prawie użytkowania gruntu w wys. 255/1000 w księdze wieczystej WR1T/00019959/1.

 

Suma oszacowania wynosi 20 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 050,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do 26 lutego 2020 r.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

 

Położenie: