OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR WR1M/00028252/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej Kancelaria Komornicza nr I w Miliczu (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 38316 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

18 lutego 2020 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 19, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działki nr 15/2 i 15/4 o pow. 0,1700 ha. Oznaczenie zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: dz. nr 15/2 -RV grunty orne o pow. 0,06 ha, dz. nr 15/4 -RV o pow. 0,11 ha. Na dz. nr 15/4 znajduje się studnia, słup energetyczny, przy działce znajduje się hydrant. Działki nie są ogrodzone. Podstawowe instalacje znajdują się w zasięgu działek (w szczególności dz. nr 15/4). Działki zakrzaczone oraz zarośnięte i wymagają uporządkowania. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wg zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cieszków ww. działki oznaczone są jako: istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej brutto: zagrodowej, jednorodzinnej wraz z usługami. Działka nr 15/4 jest działką narożnikową i posiada dostęp do dróg gruntowych nieutwardzonych z dwóch stron działki (jedna z dróg zarośnięta). Dojazd do działki nr 15/2 drogą gruntową -zarośniętą. Działki zlokalizowane są w swoim sąsiedztwie,

położonej: Niezamyśl, obręb Trzebicko, 56-330 Cieszków, dla której SĄD REJONOWY MILICZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1M/00028252/5.

 

Suma oszacowania wynosi 27 625,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 20 718,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 762,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt KM 161/16): PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: