OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR WR1M/00000294/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej Kancelaria Komornicza nr I w Miliczu (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 38316 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 lutego 2020 r. o godz. 14:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 19, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: dz. nr 15/3 o pow. 0,1800 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, która posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej nieutwardzonej asfaltem (droga zarośnięta), działka nie jest ogrodzona. Na działce znajdują się również pozostałości po budynku gospodarczym w złym stanie technicznym. Niezabudowana część działki zarośnięta, zakrzaczona. Podstawowe sieci infrastruktury znajdują się w zasięgu. Budynek mieszkalny to obiekt wolnostojący, kilkudziesięcioletni, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem częściowo użytkowym oraz typowym strychem o pow. użytkowej 153,87 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, niezamieszkały i nieogrzewany. Parter: wiatrołap, kuchnia, łazienka, pom. gospodarcze, 3 pokoje, korytarz, kotłownia, poddasze: 2 pokoje, korytarz. Stan techniczny budynku można określić jako zły. Obiekt wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, widoczny min.: grzyb, wilgoć, zacieki, odpadające tynki, odparzona farba, zarwany strop. Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: dz. nr 15/3 – tereny mieszkaniowe B o pow. 0,1800 ha. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wg zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cieszków ww. działka jest oznaczona jako: istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej brutto: zagrodowej, jednorodzinnej wraz z usługami,

położonej: Niezamyśl 3, obręb Trzebicko, 56-330 Cieszków, dla której SĄD REJONOWY MILICZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1M/00000294/9.

 

Suma oszacowania wynosi 73 509,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 55 131,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 350,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt KM 161/16): PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: