OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 stycznia 2020 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60 A, w sali nr 222, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, obejmującą grunt jako przedmiot prawa własności, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 617/137 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,1500 ha z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi Księgę Wieczystą KW OP1O/00117404/0, oraz 1/3 udziału w nieruchomości gruntowej – stanowiącej drogę dojazdową, obejmująca grunt jako przedmiot prawa własności, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 618/137 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,0628 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi Księgę Wieczystą KW OP1O/00117401/9, położone przy ulicy Staroopolskiej 20 C, w miejscowości Jełowa.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 48 600,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 860,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5302 0093 0263

i winna wpłynąć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: