OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1B/000
26173/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w: Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala nr VI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 36/4 o pow. 4,7700 ha, położonej: 14-420 Młynary, Podgórze. Działka niezabudowana o przeznaczeniu leśnym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (droga asfaltowa) na działce nr 57. Działka nieogrodzona. Kształt działki nieregularny wynikający z podziału geodezyjnego. Działka sąsiaduje z lasami oraz polami uprawnymi. Rodzaj użytków: N – 0,0419 ha, LsIII – 3,4564 ha, LsIV – 1,2717 ha,

należącej do dłużników: (…),  

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: EL1B/00026173/1].

 

Suma oszacowania wynosi 59 290,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 467,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 929,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat Wydziału Cywilnego pod sygn. I Co 489/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

Położenie: