OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1B/000
04251/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w: Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala nr VI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej zlokalizowanej na działce nr 56 o pow. 10,5700 ha oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 56, obręb 16 Szyleny. Kształt działki nieregularny, wynikający z podziału geodezyjnego. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi na obszarze 4 000 m2. Pozostała powierzchnia działki nr 56 tj. 10,17 ha stanowi teren rolny, aktualnie nieuprawiany rolniczo. Teren działki – płaski. Działka uzbrojona jest w energię elektryczną i przyłącze wodno-kanalizacyjne. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 60 – droga gruntowa. Rodzaj użytków na działce nr 56: Br-RIVa – 0,4000 ha, LsIII – 0,1200 ha, ŁIV – 0,8000 ha, N – 0,0800 ha, PsIII – 3,7800 ha, RIVa – 5,0100 ha, S-RIVa – 0,3500 ha, W – 0,0300 ha.

Na działce posadowiono następujące nieruchomości budynkowe: budynek mieszkalny – murowany w technologii tradycyjnej jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, wolnostojący z częściowym podpiwniczeniem. Rok zakończenia budowy: 1968. Budynek przykryty dachem dwuspadowym.  Pokrycie dachu – blacha ocynkowana. Stropy drewniane – belkowe. Wszystkie okna – PCV. Budynek ogrzewany z pieca własnego znajdującego się w kotłowni w piwnicy. Posadzki betonowe pokryte panelami drewnianymi. W pokojach ściany malowane farbą emulsyjną. W skład domu wchodzą przedpokój, kuchnia, łazienka, składzik i 3 pokoje. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 131,00 m2. Budynek o funkcji produkcyjno-usługowej rolnictwa – powierzchnia zabudowy 376,00 m2. Fundamenty – murowane z kamienia i cegły. Ściany zewnętrzne – murowane z cegły. Konstrukcja dachowa – drewniana. Stolarka drzwiowa – drewniana, w znacznym stopniu zużyta. Budynek o funkcji produkcyjno-usługowej rolnictwa – powierzchnia zabudowy 91,00 m2. Fundamenty – betonowe. Ściany zewnętrzne – murowane z cegły. Konstrukcja dachowa – drewniana. Pokrycie dachowe – blacha. Stolarka drzwiowa – drewniana, w znacznym stopniu zużyta. Posadzka – betonowa. Instalacje – brak.

Przedmiotowa nieruchomość należy do dłużnika: (…).

Położona jest: 14-500 Braniewo, Szyleny, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00004251/2 [NKW: EL1B/00004251/2].

 

Suma oszacowania wynosi 456 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 2a ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo inny podmiot – za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości – oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze a dla innych podmiotów – zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat Wydziału Cywilnego pod sygn. I Co 850/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

Położenie: