OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 stycznia 2020 r. o godz. 14:00

 

sala 27 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Komorniki, opisanej jako działka nr 35/2 o pow. 5 100 m2 oznaczonej numerem porządkowym Komorniki 79 zabudowanej budynkami mieszkalno-gospodarczymi, a to: budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 215,17m2 oraz budynkiem gospodarczo-mieszkalnym o powierzchni 91,98 m2 oraz działka nr 36/2 o pow. 1 200 m2 stanowiąca drogę wewnętrzną. W księdze wieczystej nieruchomości widnieje wpis nieodpłatnego prawa dożywotniego, bezpłatnego użytkowania całej tej nieruchomości oraz służebność przejazdu i przechodu . Nieruchomość stanowi własność

dłużnika i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach zs. w Dobczycach o nr KW KR2Y/00015655/2.

 

Licytacji podlegają poniższe działki. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania:

dz. nr 35/2 o po. 5 100 m2: cena oszacowania: 491 000,00 zł, cena wywołania: 368 250,00 zł.

dz. nr 36/2 o po. 1 200 m2: cena oszacowania: 30 000,00 zł, cena wywołania: 22 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie , służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: