OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z

udziałem 1/140 części nieruchomości gruntowej (drogi)

 

położonej w Klinach przy ul. Sowiej, należącej do dłużniczki (…). Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW PO1P/00232200/1 (nieruchomość zabudowana) oraz KW PO1P/00238269/4 (droga). Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o pow. 851 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 216,2 m2. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, teleinformatyczną oraz video-domofonową. W budynku instalacja inteligentnego domu – system Merten, w ogrodzie automatyczne zraszacze. Parter składa się z pomieszczeń: sień, garderoba, hall, komunikacja, gabinet, pom. gospodarcze, pokój dzienny, jadalnia, kuchnia, spiżarnia, WC i garaż. Poddasze: trzy sypialnie, łazienka, hall. Przedmiotem licytacji jest również udział wynoszący 1/140 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej wewnętrzne drogi dojazdowe.

 

Łączna cena wywołania wynosi: 528 975,00 zł.

Łączna suma oszacowania wynosi: 705 300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 530,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726

(tytułem rękojmi sygn. akt KM 79/17) lub w kancelarii komorniczej – art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w kancelarii komornika oraz na tydzień przez licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32, (akta dołączone do sprawy II Co 286/17), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: