OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: gmina Czerwonak, Kicin, ul. Karola Jonschera 6, dz. ew. 242, należącej do dłużniczki: Perlitta Sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00044204/4.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o pow. 1 068 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej 213,76 m2. Działka posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu. Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodną i gazową. Kanalizacja lokalna –zbiornik bezodpływowy. W granicach działki przebiega również sieć kanalizacji sieciowej. Posadowiony budynek mieszkalny – piętrowy z poddaszem nieużytkowym i garażem w przyziemiu, znajduje się w tzw. stanie deweloperskim.

 

Cena wywołania wynosi: 488 867,00 zł brutto.

Suma oszacowania wynosi: 733 300,00 zł brutto.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 330,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726

(tytułem rękojmi sygn. akt KM 1838/15) lub w kancelarii komorniczej – art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w kancelarii komornika oraz na tydzień przez licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32, (akta dołączone do sprawy II Co 1481/16/1), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana będzie 8% podatkiem VAT.

 

Położenie: