OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1K/00000152/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 stycznia 2020 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, sala nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 57-300 Kłodzko, ŚLĄSKA 51, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1K/00000152/9.

Opis nieruchomości: działki nr 115, 18/5 oraz 18/6 AM-5 obręb Twierdza zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124,35 m2, powierzchni przynależnej 22,47 m2. Powierzchni całkowitej 146,82 m2. Budynek w technologii tradycyjnej podpiwniczonej z materiałów typowych dla tego rodzaju przedwojennego budownictwa (1926 rok), remontowany. Stan techniczny budynku średni. Fundamenty piwnic murowane (nie wykonywano odkrywek), pozostałe ściany z cegły ceramicznej, stropy typu Klein, nad I  piętrem drewniane, dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówką ceramiczną, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, posadzki z płytek ceramicznych i paneli podłogowych, schody do piwnicy betonowe, na I piętrze drewniane, tynki wewnętrzne piwnic gładkie, malowane. Instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralne ogrzewanie z pieca gazowego wielofunkcyjnego.

 

Suma oszacowania wynosi 330 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 500,00 zł.

 

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI W OBECNOŚCI KOMORNIKA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 10 STYCZNIA 2020 R. O GODZ. 11:30.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP PARIBAS S.A. 80 2030 0074 5080 0000 2058 0617

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zdjęcia do pobrania.

Załącznik do pobrania.

 

Położenie: