OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00054179/2 PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 1013lKPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2019 r. o godz. 12:30

 

w kancelarii komornika, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 155/3 o pow. 0,1092 ha (am-1), grunty orne (porośnięta trawą i chwastami), należącej do dłużnika: (…), położonej przy gruntowej ulicy Słonecznej w Nadolicach Małych, gmina 55-003 Czernica, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00054176/1.

Do działki prowadzi dojazd nieurządzoną drogą w terenie o oznaczeniu geodezyjnym nr 155/1, korzystanie z tej drogi odbywa się w ramach służebności „drogi koniecznej” ujawnionej w dziale I- Sp ww. księgi wieczystej. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość sporządzony jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwałą Rady Gminy Czernica – działka nr 155/3 oznaczona jest jako: – MN/27 – teren zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, E/7 – teren urządzeń elektroenergetycznych.

 

Suma oszacowania wynosi 78 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 830,00 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 06.12.2019 r. (art. 962§ 1 kpc).

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

 

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Położenie: