OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 stycznia 2020 r. o godz. 14:00

 

sala 20 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Lipnik składającej się z działek ewidencyjnych nr 2/1 o powierzchni 0,46 ha, nr 1/2 o powierzchni 0,73 ha oraz nr 2/5 o powierzchni 0,91 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,1000 ha. Działka ewidencyjna nr 1/2 wg ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy IV b (0,51 ha), łąki trwałe (0,12 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (0,0900 ha) oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (0,01 ha). Działka ewidencyjna nr 2/1 wg ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy IV b (0,31 ha) oraz pastwiska trwałe klasy IV (0,15 ha). Działka ewidencyjna nr 2/5 wg ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy IV b (0,65 ha), łąkę klasy IV (0,17 ha), pastwiska trwałe klasy IV (0,06 ha) oraz grunty rolne zabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową Myślenice-Wiśniowa (według stanu ewidencyjnego własność Skarbu Państwa Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach), a następnie ok. 190 m drogą urządzoną o nawierzchni utwardzonej częściowo płytami betonowymi częściowo żwirem, biegnącą po działkach nr 12/2 (według stanu ewidencyjnego własność prywatna), 10/11 (według stanu ewidencyjnego własność prywatna) oraz 1/3 własność prywatna. Nieruchomość stanowi własność dłużników: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR2Y/00005022/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 360 000,00 zł.

Poniżej podaje się wartość poszczególnych działek:

nr 1/2 – oszacowana jest na kwotę 225 000,00 zł, cena wywoławcza – 2/3 wynosi 150 000,00 zł,

nr 2/1 – oszacowana jest na kwotę 56 000,00 zł, cena wywoławcza – 2/3 wynosi 37 333,33 zł,

nr 2/5 – oszacowana jest na kwotę 79 000,00 zł, cena wywoławcza – 2/3 wynosi 52 666,67 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Nieruchomość spełnia warunki do uznania jej jako nieruchomości rolnej w rozumieniu ust. z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej z dniem 30.04.2016 roku przez ust. z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585). W związku z przepisami znowelizowanej ustawy w przypadku nabywania nieruchomości w drodze egzekucji nie znajdują zastosowania ograniczenia w nabywaniu ich przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art.4 cytowanej ww. ustawy Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: