OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak (tel./fax (71) 393 57 06) ogłasza, że dnia

 

4 lutego 2020 r. o godz. 9:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego – położonego: 57-100 Strzelin, Rynek 17, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, składającego się z sali sprzedaży, zaplecza i sanitariów o łącznej powierzchni 100 m2, należącego do dłużnika: (…). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00033175/5.

 

Suma oszacowania wynosi 202 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 220,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 296,00 zł. Rękojmia powinna być złożona przelewem albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

Santander Bank Polska SA 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

 

Położenie: