OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1B/00133735/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużnika: (…), położonego: Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 56/87b, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Zjednoczeni (adres spółdzielni: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powst. Wielkopolskich 53), dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: BY1B/00133735/9.

Lokal mieszkalny znajduje się na ostatniej 12 kondygnacji budynku wielorodzinnego, na którym znajdują się głównie pomieszczenia pomocnicze typu pralnie, suszarnie itp. Składa się z 2 pokojów, kuchni, łazienki, przedpokoju. Pow. użytkowa lokalu 31,10 m2 (wg pomiarów). Mieszkanie w dostatecznym stanie technicznym nieco zaniedbane ze względu na brak jego użytkowania.

 

Suma oszacowania wynosi 133 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 300,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 07.01.2020 r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

38 1020 5011 0000 9102 0181 0555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: