OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędą się:

 

16 grudnia 2019 r. godz. 10:30 PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej w Adamku, gmina Stąporków, woj. świętokrzyskie, objętej KW KI1K/00040965/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych składającej się z działek: 49/1 o pow. 1,16 ha i 49/2 o pow. 0,34 ha stanowiących zintegrowaną całość gospodarczą zabudowanych budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi.

Suma oszacowania: 326 200,00 zł. Cena wywołania: 244 650,00 zł. Rękojmia: 32 620,00 zł; 252 o pow. 0,1700 ha – niezabudowana rolna. Suma oszacowania: 1 700,00 zł. Cena wywołania: 1 275,00 zł. Rękojmia: 170,00 zł. 253/1 o pow. 0,1700 ha – niezabudowana rolna. Suma oszacowania: 1 700,00 zł. Cena wywołania: 1 275,00 zł. Rękojmia: 170,00 zł.

 

17 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej w Końskich, gmina Końskie, woj. świętokrzyskie, działki nr 346 o pow. 0,0453 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej objętej KW KI1K/00004513/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania: 291 849,00 zł. Cena wywołania: 218 887,00 zł. Rękojmia: 29 185,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 67 1020 2629 0000 9302 0090 4490 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach z podaniem sygn. akt.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c., w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Komornikiem (tel./fax (41) 372 38 79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79.

 

Położenie: