OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-134 Stare Marzy (wg KW Stare Marze), dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 4208 [NKW: BY1S/00004208/9].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o rolniczym sposobie użytkowania, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o powierzchni 2,25 ha, położna w m. Stare Marzy, obr. 0011, w gminie Dragacz. Działka nr 44 posiada kształt regularny, po obrysie zbliżony do prostokąta, teren płaski, nie jest wyposażona w przyłącza infrastruktury technicznej. Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo, utrzymana w dobrej kulturze rolnej. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą publiczną o randze drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość sklasyfikowana jako użytek „RIVa” – 0,86 ha, „RIVb” – 0,36 oraz RV = 1,03 ha. Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie I wielofunkcyjnej – tereny rozwojowe objęte zamiarem sporządzenia mpzp.

 

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: