Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

10 grudnia 2019 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w sali D-32, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: udział w wysokości 2415/18665 w lokalu niemieszkalnym nr U1 położonym przy ul. Mieczykowej 20 w Krakowie. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza o numerze: KR1P/00414140/3. Udział obejmuje dwa miejsca postojowe nr UP7 oraz U8.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 43 940,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 32 955,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania czyli kwotę 4 394,00 zł na rachunek bankowy komornika:

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wielicka 42A/B6, www.komornikwkrakowie.pl.

 

Położenie: