OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 lutego 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania ustanowionego na nieruchomości położonej w Tarnobrzegu składającej się z działki ewidencyjnej numer 477/1 oraz prawie własności budynków wzniesionych na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie stanowiącego odrębną nieruchomość – właścicielem gruntu oddanego w wieczyste użytkowanie jest Skarb Państwa – Gmina Tarnobrzeg, a jej wieczystymi użytkownikami i współwłaścicielami budynku wzniesionego na ww. działce są dłużnicy (…) na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00024502/4.

Budynek położony w Tarnobrzegu przy ul. Sandomierska 1, parterowy, z 1 pomieszczeniem piwnicznym zaadoptowanym na cele użytkowe, poddasze nieużytkowe. Nieruchomość ma przyłącza wodne, gazowe. Budynek podzielony na dwa oddzielne lokale użytkowe – jeden o pow. 243,48 m2 (w tym piwnica o pow. 21,72 m2) i drugi o pow. 53,13 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 784 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 588 555,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 78 474,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie lub na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

 

Położenie: