OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-100 Sulnówko, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 51214 [NKW: BY1S/00051214/8].

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/31 o powierzchni 0,042 ha położona w m. Sulnówko. Działka nr 107/31 posiada kształt regularny, (wydłużonego prostokąta), niezagospodarowana, ogrodzona płotem z siatki w ramach wspólnego ogrodzenia z działką 107/29. Działka posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej; przyłącze energetyczne oraz wodno-kanalizacyjne. Na nieruchomości znajduje się część betonowej rampy o powierzchni około 30 m2. Dojazd realizowany jest drogą publiczną o randze drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej działki ew. nr 107/30 i 103/1. Działka nr 107/31 według zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 7MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej.

 

Suma oszacowania wynosi 14 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: