OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2019 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-133 Mniszek, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 59654 [NKW: BY1S/00059654/0].

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 72 o powierzchni 1,08 ha, sklasyfikowana jako RVI (0,99 ha), i LsV (0,09 ha). Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działa nr 72 znajduje się w strefie funkcjonalno-przestrzennej II -leśnej, na obszarach rolnych. Działka nr 72 ma kształt zbliżony do prostokąta, z bezpośrednim dojazdem drogą gruntową. Teren działki płaski, nieogrodzony. Nieruchomość graniczy od zachodu z rzeką Mątawą i w tej części jest zadrzewiona.

 

Suma oszacowania wynosi 19 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: