OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2019 r. o godz. 14:35

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-113 Luszkówko 28, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 2060 [NKW: BY1S/00002060/5].

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę nr 54/4 o powierzchni 0,4669 ha. Na nieruchomości usytuowany jest murowany budynek mieszkalny, bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 136 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 27 m2. Na nieruchomości znajdują się również pozostałości po zabudowaniach gospodarskich oraz drzewa owocowe. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne z odprowadzeniem nieczystości do zbiornika typu szambo. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze publicznej o randze drogi gminnej (działka drogowa nr 107). Bezpośredni dojazd drogą gruntową. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością osobistą mieszkania. Wartość prawa znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia, stąd pozostaje w mocy po przysądzeniu prawa własności (art. 1000 § 3 k.p.c.) z zaliczeniem na cenę nabycia.

Zaliczenie to zostało dokonane przy ustaleniu sumy wywołania, gdyż oszacowana wartość nieruchomości nieobciążonej wynosi 97 000,00 zł, oszacowana wartość prawa wynosi 6 600,00 zł, zaś suma wywołania obliczona została od różnicy oszacowanej wartości nieruchomości nieobciążonej, a oszacowaną wartością służebności.

 

Suma oszacowania wynosi 90 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: