OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza nr XIV w Radomiu, Radom ul. Staromiejska 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 grudnia 2019 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Warszawska 1 – sala nr XIV – odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości: działka nr 56/6 o pow. 862 m2 położona przy asfaltowej drodze gminnej, nieogrodzona, porośnięta trawą, samosiewkami drzew i krzewów – położona w miejscowości Maków Stary, gmina Skaryszew, stanowiąca własność dłużnika:

(…)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu nr RA1R/00106847/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50 300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 33 540,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 47 1020 2629 0000 9002 0316 0926.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20

(KM 510/18)

 

Położenie: