OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tamowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 34 pow. 68,98 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, oddzielnego we, położony na I piętrze, czterokondygnacyjnego budynku w miejscowości: Tarnów, przy ul. Brandstaettera 6, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00122597/8.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 246 620,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 184 965,00 zł

(słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, tj. kwocie 24 662,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej spółdzielcze własnościowego prawa

do lokalu, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 03.12.2019 r. oraz 05.12.2019 r. w godz. od 10:00 do 11:00, po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z tui kancelaria tel. (14) 627 56 68. Natomiast operat szacunkowy tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: