OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach – Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

12 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 123 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 434, dla której w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1K/00035704/1, przysługującego dłużnikowi.

 

Udział dłużnika w prawie własności nieruchomości wynoszący 1/2 ułamkowej części oszacowany jest na kwotę 241 600,00 zł. Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 161 066,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału dłużnika w nieruchomości, tj. kwotę 24 160,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika Sądowego o numerze: 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 (ING Bank Śląski S.A.) w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: