OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

2 grudnia 2019 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej zorganizowane przedsiębiorstwo obejmujące: działkę nr 491/20 o pow. 0,1440 ha, zabudowaną budynkiem warsztatu stolarskiego, należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-200 Oława, ul. Stalowa 4, Godzikowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00017210/1 oraz działkę nr 491/31 o pow. 0,0801 ha zabudowaną budynkiem dwuczłonowym obejmującym parterową część handlowo-usługową oraz piętrową magazynowo-biurową, do którego dobudowana jest wiata stalowa (69,44 m2) pełniąca funkcję magazynowo-składową, należącej do dłużnika: (…) położonej: 55-200 Oława, ul. Stalowa 3, Godzikowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00014397/4.

Zabudowania części produkcyjnej, handlowej i biurowej (o całkowitej pow. 360 m2) znajdują się w granicach dwóch ww. działek o nr 491/20 oraz 491/31(am-2) i tworzą funkcjonalną całość. Zasadnicza część budynku warsztatu stolarskiego posadowiona jest w granicach działki nr 491/20, lecz część zachodnia zlokalizowana jest w granicach działki nr 491/31. Warsztat wyposażony jest jedynie w instalację elektryczną 230V+400V, lecz nie posiada własnego licznika, a elektryczność jest doprowadzana z nieruchomości sąsiedniej KW WR1O/00014397/4. W granicach działki nr 491/20 brak jest zaplecza socjalno-biurowego.  

 

Suma oszacowania zorganizowanego przedsiębiorstwa obejmującego: działkę nr 491/10 KW WR1O/00017210/1 oraz działkę nr 491/31 KW WR1O/00014397/4 wynosi 693 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 462 266,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 69 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.   

 

Położenie: