OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00046137/5

Ico 199/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 listopada 2019 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się                              

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…). Lokal mieszkalny usytuowany w Lewinie Brzeskim przy ulicy Gen. Józefa Hallera 5/6, stanowiący odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00046137/5. Z własnością lokalu związany jest udział w 1016/10000 częściach w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00028273/8, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania do dnia 01.03.2103 r. działki gruntu nr 560 z mapy 14 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiącej teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,0570 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Właścicielem gruntów nieruchomości wspólnej jest Gmina Lewin Brzeski. Lokal mieszkalny położony jest na 2 kondygnacji budynku mieszkalnego obejmuje 2 pokoje, kuchnię i łazienkę, o łącznej powierzchni użytkowej 45,40 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 77 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 770,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10 1600 1462 1835 3842 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu, ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: