OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 listopada 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

zabudowanego kompleksu nieruchomości tworzącego funkcjonalną całość wraz z działkami drogowymi składającego się z położonych w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 105/127:

1) wieczystego użytkowania nieruchomości i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41774 [NKW LD1P/00041774/2];

2) wieczystego użytkowania nieruchomości i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 22772 [NKW LD1P/00022772/9];

3) wieczystego użytkowania nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 5588 [NKW LD1P/00005588/7];

4) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41773 [NKW LD1P/00041773/5];

5) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4661 [NKW LD1P/00004661/6] oraz

6) nieruchomości położonej: 95-200 Pabianice, ul. Dębowa, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 6601 [NKW LD1P/00006601/2] zabudowanych zwartym kompleksem, który tworzy budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy. Budynek biurowo-socjalny o pow. użyt. 2 835 m2 (znajduje się w nim schron); budynek produkcyjno-magazynowy o pow. użyt. 43 109 m2 (w budynku zamontowanych jest 5 dźwigów towarowych, w tym 3 -1t w halach, 2 dźwigi -1,6t i 1 -3,2t; zlokalizowany jest też węzeł cieplny); budynek portierni z wiatą rowerową i garażem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym wolnostojącym, o pow. użyt. 158 m2 oraz budynkiem oczyszczalni ścieków – 2-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym, o pow. użyt. 410 m2, które tworzą funkcjonalną całość wraz z działkami drogowymi. Na nieruchomości znajduje się studnia głębinowa zasilająca basen ppoż. o poj. ok. 500 m3, który współpracuje z hydrofornią i instalacją tryskaczową zamontowaną w części pomieszczeń w budynku produkcyjnym oraz zasila ok. 140 hydrantów wewnętrznych i ok. 8 hydrantów zewnętrznych. Przy wjeździe od ul. Sikorskiego znajduje się waga samochodowa z budynkiem wagowym.

Służących i będących własnością dłużnika: Interkobo Property Sp. z o.o. s.k.s.k.

 

Suma oszacowania łączna wynosi 15 999 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 999 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 599 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik podaje do wiadomości, że wobec tego, iż sprzedaż wchodzącej w skład kompleksu nieruchomości działki nr 256/49 – księga wieczysta KW LD1P/00022772/9 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT cena nabycia zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w wysokości 0,0375% ceny nabycia całości nieruchomości.

Licytant będzie zobowiązany do uiszczenia ceny nabycia wraz podatkiem VAT we wskazanej wysokości. Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC od pozostałych działek tworzących kompleks nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Położenie: