OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 stycznia 2020 roku o godz. 11:40

 

w sali C-108 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- nieruchomości położonej w Koszycach w obrębie 0005, gmina Koszyce – stanowiącej niezabudowaną działkę nr 161 o pow. 0,1091 ha i objętą KW KR1H/00029014/7; działka w kształcie litery T o wymiarach: podstawa 10x40 m, góra 38x15 m, usytuowana jest poniżej drogi wojewódzkiej nr 768 o około 2-2,5 m; stanowi grunt klasy RII, od wielu lat nie użytkowana rolniczo.

 

Wskazana nieruchomość stanowi własność (…).

Księgę Wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 18 351,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 13 763,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości – tj. kwotę 1 835,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr:

 

89 8619 0006 0030 0325 8084 0001

 

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Km 2746/16” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

 

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

 

Nieruchomość można oglądać w obecności komornika w dniu 7 stycznia 2020 roku o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – w Krakowie przy ul. Wawelskiej 12/1U.

 

Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przekazane do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: