OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00021700/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 grudnia 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Golczewie, ul. Niepodległości 36, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00021700/5. Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. oznaczona nr 589/7 obręb 02 o pow. 1,8526 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa teren jako strefa rozwoju funkcji gospodarczej składy, przemysł.

 

Suma oszacowania wynosi 87 072,00 .

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 304,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 707,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Położenie: