OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 26) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 4244 o powierzchni 1 552 m2 – zabudowana drewnianym parterowym, niepodpiwniczonym i nie posiadającym poddasza użytkowego budynkiem mieszkalnym o pow. 69,12 m2 oraz drewnianym budynkiem stajni wraz ze stodołą pod jednym dachem, położonej w miejscowości: Stare Żukowice, gm. Lisia Góra, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00078495/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 85 470,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta

siedemdziesiąt złotych). Wartość szacunkowa ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego prawo własności nieruchomości wynosi 35 403,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 64 102,50 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwa złote 50/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. w kwocie 8 547,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 26.11.2019 r. oraz 28.11.2019 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Położenie: