OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Adam Hoła na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 listopada 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu mającego siedzibę pod adresem ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom w sali nr 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 41-933 Bytom, ul. Skwer na Stroszku 3A/4, dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1Y/00039211/7 o powierzchni użytkowej 107,01 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 243 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 162 466,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 370,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA Oddział w Bytomiu 63 1050 1230 1000 0090 3174 1896

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Położenie: