OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 w sali nr 100, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…), położonej: 72-600 Świnoujście, Małopolska, działka 392/2, Świnoujście, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00051766/4].

 

Charakterystyka nieruchomości

 

Podstawowe dane działki nr 392/2:

 

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzin działka nr 392/2 posiada następującą charakterystykę:

Miejscowość: Świnoujście.

Ulica: Małopolska.

KW nr: SZ1W/00051766/4.

Powierzchnia działki: 267 m2, (0,0267 ha).

Symbol użytku dla działki nr 392/2:

- Bp o powierzchni 0,0267 ha.

Kształt działki: nieregularny, zwarty, przypominający wielobok.

Teren działki: teren o niewielkich zmiennościach, opadający w kierunku ulicy.

Warunki gruntowo wodne – korzystne.

Nasłonecznienie: korzystne.

Sposób użytkowania (obecny): nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, niską.

Dojazd do działki drogą utwardzoną asfaltem.

Przez działkę przechodzą dwie sieci przesyłowe w 32 i ks 150 (c. mapa zasadnicza w operacie szacunkowym).

 

Działka uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):

Kanalizacja sanitarna,

Instalacja wodociągowa,

Instalacja elektroenergetyczna,

Instalacja gazowa.

 

Działka graniczy z:

od strony północnej z niezabudowaną działką nr 392/1,

od strony wschodniej z niezabudowaną działką nr 393,

od strony zachodniej z niezabudowaną działką nr 392/1,

od strony południowej z działką nr 394 stanowiącą drogę dojazdową.

 

Aktualny sposób użytkowania nieruchomości: działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, niską.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Z kopii zaświadczenia z dnia 23.04.2019 r. wynika, iż: „Prezydent Miasta Świnoujście działając zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)zaświadcza się, że działka nr 392/2 położona przy ul. Małopolskiej w Świnoujściu (0009 obręb ewid. miasta) jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszaru II (publikacja: Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r., poz. 1858).

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w § 122 oraz rysunkiem ww. planu, przedmiotowa działka należy do kategorii przeznaczenia terenu MM/MN -tereny wyłącznie mieszkaniowe dla lokalizacji zabudowy jednorodzinnej oraz stanowi wydzielenie wewnętrzne terenu elementarnego MM/MN.II.B.77 o symbolu II.B.77/2. Na przedmiotowym terenie dopuszczalna jest lokalizacja obiektu handlowego lub usług.

Jednocześnie informuję, że działka posiada bezpośredni dostęp do drogi lokalnej oznaczonej w planie symbolem 16.II.KD.L (dz. nr 394). (plan znajduje się w operacie szacunkowym nieruchomości).

 

§ 122. Dla terenów: MM/MN.II.B.77 o powierzchni 1,7122 ha i MM/MN.II.B.78 o powierzchni 2,9172 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów wyłącznie mieszkaniowych

określonymi w § 39,

b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na części terenu oznaczonej symbolem II.B.77/1 dopuszczalna lokalizacja obiektu handlowego lub lokalizacji usług w parterze obiektu mieszkalnego,

c) na części terenu oznaczonej symbolem II.B.77/2 dopuszczalna lokalizacja obiektu handlowego lub usług;

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

podziały terenu zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się inny sposób podziału pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 14;

3) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,4,

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ = 0,7,

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,3,

d) wysokość zabudowy: 2 kond, lecz nie więcej niż HZ = 9,5 m n.p.t., na części terenu oznaczonej symbolem II.B.77/2 dopuszczalna wysokość 1 kond, lecz nie więcej niż 4,5 m n.p.t., e) dopuszczalne wyniesienie poziomu parteru do 0,5 m n.p.t.,

f) zabudowa w formie obiektów wolnostojących i bliźniaczych,

g) dachy wysokie o kącie nachylenia połaci 30-45°, dopuszczalne lukarny o wielkości do 30% szerokości połaci dachu, na części terenu oznaczonej symbolem II.B.78/1 i II.B.77/2 dopuszczalne dachy płaskie,

h) dopuszcza się cofnięcie w stosunku do obowiązującej linii zabudowy do 1/3 elewacji frontowej budynku na głębokość do 2,0 m, oraz wysunięcie elementów elewacji frontowej takich jak: daszki, balkony na od-ległość do 1,4 m przed obowiązującą linię zabudowy,

i) ogrodzenia ażurowe, wysokość ogrodzeń od strony ulicy do 1,2 m powyżej poziomu chodnika, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,

j) wzdłuż ulicy 16.II.KD.L nasadzenie szpalerów drzew: klon, jarząb, brzoza, oraz nasadzenia żywopłotów;

4) obsługa inżynieryjna terenu:

obsługa inżynieryjna i komunikacyjna terenu z sieci miejskich zlokalizowanych w sąsiednich ulicach, poprzez teren oznaczony symbolem II.B.77/3 wymóg zapewnienia możliwości dojścia, dojazdu oraz prowadzenia sieci infrastruktury do nieruchomości sąsiadujących z tym terenem.

 

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 zł.

Uwaga !!! Do wylicytowanej ceny należy doliczyć VAT w stawce 23%.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu

49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Położenie: